Quantcast

Тетевенска сливова

Лични данни

Въведение

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR). Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, вкл. „Алтън Тетевен” ООД трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.

Какво са лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Поверителност на лични данни

„Алтън Тетевен” ООД,  в качеството си на администратор на лични данни, предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни, обект на незакономерно разкриване. Администраторът на лични данни е запознат с и следва принципите, предвидени в GDPR.
„Алтън Тетевен” ООД,  в качеството си на администратор на лични данни, обработва лични данни, които клиентите предоставят доброволно при посещение на нашия уебсайт и/или при извършване на покупки или на услуги от нас, в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Каква лична информация събираме

Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри съхраняват данни за ползваните от Вас браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате при нас, датата на вашето посещение, както и за срок от седем дни IP-адреса, определен Ви от Вашия Интернет провайдър, с цел защита, напр. при разпознаване на атаки към нашите уебсайтове, както следва:
– При регистриране на поръчка с Форма за регистрация на поръчка, купуване продукт, сключване на договор – имената Ви; електронния Ви адрес; телефона Ви адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;
– За управление на достъп и идентифициране на профила Ви –името Ви, електронен адрес/поща и телефонен номер;
– Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на услугата на наемане и честота на извършваните услуги;
– За издаване на фактура/счетоводен документ и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на наемане;
– Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности – различни видове информация, включително: името ви, пощенския ви адрес, код, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас, история на наеманията и търсенията Ви;
– За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби – имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са наемани; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и,;
– Когато споделяте изпращате продукти за подарък, или каните някого да се присъедини към Вас в наши форуми, „Алтън Тетевен” ООД може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, email адресите и телефонните им номера;
– За изпращане на съобщение в нашия чат: електронен адрес, вашето име
Отговорност на потребителя е да съхранява данните си за поръчка (емейл и телефонен номер) и в случай на необходимост трябва да уведоми администрацията за неоторизиран достъп чрез потребителския акаунт.
На страницата на www.altan-teteven.com, потребителят може да променя личната информация. Администрацията не е отговорна по никакъв начин за достоверността на въведената информация.

За какви цели и на какво основание използваме личната ви информация

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за „Алтън Тетевен” ООД са:
– Данни за целите на изпълнение на направена поръчка на основание сключването на договор;
– Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;
Част от личната информация се споделя с фирми, при условията на споразумения за поверителност, за обработване, финансово-счетоводна дейност, доставяне и плащане на поръчки.
Тези доставчици могат да имат достъп само до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.
– Статистика и анализ;
– Изпращане на информационен бюлетин;
– Техническа поддръжка и сигурност;
С цел по- добра работа на сайта, сигурност на информацията и предотвратяване на злоупотреби, оторизирани технически фирми могат да имат достъп до личните данни.
Нашият информационен бюлетин се изпраща само на записалите се за него потребители, чрез поръчка. Данните не се споделят във вътрешната система на сайта или с трети страни.
Всеки потребител може да се отпише във всеки момент от получаването му.
Потребителите следва да се свържат с администрацията на сайта чрез имейл office@altan-teteven.com и ще бъдат отписани.
–  Контакт с нас, обаждане по телефон, уведомяване за наличност на стока;
Данните получени при комуникация със служителите на сайта се ползват само за нуждите, за които са получени.
– Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви за условията и политиката ни.
Ние не събираме умишлено лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако установим, че сме събрали такава, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията незабавно.
Ние не събираме и не обработваме чувствителни и биометрични данни, както и други такива несвързани с основната ни дейност, както и предоставени ни от трети лица или от публични регистри.

Права на лицата, чиито лични данни се обработват.

Екипът на „Алтън Тетевен” ООД уважава Вашето право на достъп и контрол на вашата информация и ще отговорим на Вашите искания за информация и, където е приложимо, ще коригираме, променим или изтрием личната ви информация.

  1. Право на достъп до и право на прозрачна информация
  2. Право на коригиране на личните данни
  3. Право на изтриване на личните данни (забравяне)
  4. Право на ограничаване на обработването
  5. Право на преносимост на данните
  6. Право на възражение
  7. Право за оспорване на автоматичната обработка
  8. Оттегляне на съгласието
  9. Право на уведомяване на субекта на лични данни при пробив

Разкриване на вашите лични данни

В дадени случаи „Алтън Тетевен” ООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на фирмата или/и помагат в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.
Личните Ви данни могат да бъдат предоставени за целите на статистиката и управление на услугите и качеството на предоставянето им.
За случаите, в които ние споделяме информация за Вас с трети лица – куриери- партньори, които също са администратори на лични данни и те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.
Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – да разкрием личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.
Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

Съхраняване личната информация

Екипът на „Алтън Тетевен” ООД ще задържи предоставената ни от Вас лична информация за период, необходим, за да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата ни политика за защита на личните данни, или ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.
Личните данни се съхраняват на сървърите на сайта, на територията на Европейския съюз. Никакви данни не се съхраняват извън Европейския съюз.

Сигурност

„Алтън Тетевен” ООД взима технически, административни и физически мерки за сигурност, за да защитим личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Служителите ни са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.
Всички посочени по-горе контрагенти са в договорни отношения с нас и имат задължението да не разкриват наша информация. Те също са регистрирани като администратори и като обработващи лични данни и носят отговорност за опазването й.
Разкриването на каквато и да е лична информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират такава при спазване на нормативно установения ред.
В сайта използваме частично вградено съдържание от други уеб сайтове, например от Facebook, YouTube, Google и др., с които имаме договор. В тази връзка е възможно на вашето устройство да бъдат складирани „бисквитки“ от въпросните чужди сайтове, върху които ние нямаме контрол и по никакъв начин не бихме могли да използваме. Това са т. н. „бисквитки“ на трета страна.
Всички браузъри разполагат с функционалност за управление на „бисквитките“. Обикновено в настройките на съответния браузър можете да намерите инструменти, чрез които да изтриете бисквитките изцяло или частично, да забраните тяхното получаване или да настроите специален режим на работа в това отношение. Имайте предвид, че ако блокирате получаването на „бисквитки“ или ги изтриете, това ще повлияе негативно върху работата на сайта и той ще стане частично неизползваем за Вас.

Някои наши страници предлагат споделяне със социални мрежи и информацията за вашето посещение на сайта може да бъде споделена с трети страни като Facebook, Google и др. Тези трети страни могат да получат информация за посещението Ви на сайта, както и да добавят бисквитки на Вашето устройство. Ние нямаме контрол върху тази информация и препоръчваме да се информирате директно за политиката им. Ако не искате да споделяте информация за посещението си в нашия сайт, моля не споделяйте съдържание и излезте от профила си в социалната мрежа преди посещението на сайта.

Промени в тази политика за поверителност
Тези Правила за защита на личните данни влизат в сила от 22.09.2022 година.
„Алтън Тетевен” ООД си запазва правото да променя и/или обновява настоящата Политика за поверителност по всяко време. Моля, проверявайте периодично Политиката за промени
Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно тези промени, не се колебайте да се свържете с нас на имейл адрес: office@altan-teteven.com.